Komplexné služby

Zabezpečíme spracovanie technického zadania a zhotovenie projektovej dokumentácie od realizácie projektovanej technológie až po komplexnú dodávku stavby na kľúč.

 • celkovú prípravu, rekonštrukciu a realizáciu stavieb tzv. na kľúč:komplexné inžinierske služby a technický dozor v stavebníctve
  • solárne elektrárne
  • splyňovacie elektrárne
  • kogenerácie a trigenerácie ( teplo+chlad)
  • elektroinštalácie VN, NN a VO
  • elektronické slaboprúdové systémy a priemyselná TV
 • odborný dozor počas realizácie projektov
 • zabezpečíme kolaudácie a kolaudačné rozhodnutia
 • zabezpečíme transparentné výberové konanie na jednotlivé profesie a práce. Odporučíme vybraného uchádzača na odsúhlasenie stavebníkovi , alebo vlastníkovi nehnuteľnosti. Spracujeme zadávacie podmienky pre výber profesie, projektanta, dodávateľa prác.

Ďalej:

 • vypracujeme investičný zámer
 • prípravíme a spracujeme podklady pre čerpanie zdrojov financovania
 • zabezpečíme odbornú-technickú analýzu , efektívnosť investície na základe potrieb a možností navrhneme optimálne riešenie
 • zabezpečíme analýzu bezpečnosti a štúdiu enviromentálneho vplyvu prevádzky

Zabezpečíme odbornú poradenskú činnosť:

 • pre technológie projektov zameraných na energetickú efektívnosť (EE) alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
 • v profesiách TZB a výstavby VTZ
 • pre získanie zdrojov financovania – štrukturálne fondy, podporné programy EÚ , ďalej komerčného financovania – lízing, forfaiting, equity a mezzanine financing