Inžinierska činnosť

 • Geodetické merania, zisťovanie polohopisných a výškopisných pomerov, vytýčenie hraníc, zameranie stavu objektu .
 • Inžiniersko-geologický prieskum.
 • Hydrogeologický prieskum a posúdenie stability základových pomerov a možností vsakovania dažďových vôd.
 • Komplexné vyhodnotenia predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení – EIA štúdie osvetlenia, slnečného svetla.
 • Statické posúdenie.
 • Vybavenie potrebných rozhodnutí povolení a dokladov
 • V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme kompletnú dokladovú časť a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby.
  • Zabezpečíme vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely.
  • Zabezpečíme vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie.
  • stavby do daného územia. Následne zabezpečíme vyjadrenia potrebné pre vydanie stavebného povolenia.
  • Zastupujeme pred stavebným úradom a inými orgánmi štátnej správy na základe mandátnej zmluvy,alebo na základe plnej moci.
 • Zabezpečenie kolaudácie a kolaudačného rozhodnutia.